Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która zapewnia bezpieczeństwo obrotu środkami zainwestowanymi przez jego uczestników. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór bezpośredni nad rynkiem kapitałowym, sektorem bankowym, sektorem emerytalnym, sektorem ubezpieczeniowym, instytucjami pieniądza elektronicznego i instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych.
Zakres działań Komisji Nadzoru Finansowego jest bardzo szeroki. Do zadań Komisji należą między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością uczestników rynku kapitałowego, prowadzenie działań mających na celu rozwój polskiego rynku finansowego i jego konkurencyjności na świecie, udzielanie licencji na prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne (w tym zagraniczne firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, giełdy), wyrażanie zgody na brzmienie statutu funduszu inwestycyjnego, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji w organach nadzorowanych krajowych firm inwestycyjnych, giełd, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, wyrażanie zgody na wybór banku powiernika, prowadzenie egzaminów dla maklerów papierów wartościowych i maklerów giełd towarowych oraz doradców inwestycyjnych, prowadzenie listy maklerów oraz doradców inwestycyjnych, akceptowanie prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem publicznej oferty. Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się kontrolą realizacji przez te podmioty obowiązków wynikających z ich działalności oraz statusu na rynku kapitałowym, prowadzeniem działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku kapitałowego, opracowaniem oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, współpracą z zagranicznymi organami nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzaniem możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku kapitałowego, wydawaniem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu regulowanego, a także nakładaniem sankcji na uczestników rynku, którzy nie przestrzegają prawa oraz warunków zezwolenia na prowadzenie działalności.

Audyt wewnętrzny, jako forma sprawdzenia przedsiębiorstwa

Audyt wewnętrzny jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Audyt wewnętrzny posiada trzy główne cele: potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi kryteriami audytu, ocenę skuteczności tych działań oraz poszukanie możliwości do doskonalenia. Audyt wewnętrzny składa się z pięciu etapów: stworzenia programu audytu, planowania audytu, przeprowadzenia audytu, sporządzenia raportu oraz działań poaudytowych.
Działalność audytu koncentruje się na obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka dla przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny mający za zadaniem ocenę efektywności procesów zarządzania ryzykiem jest szczególnie istotny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach audytu wewnętrznego wyróżnia się trzy podstawowe formy audytu: audyt finansowy, operacyjny i informatyczny. Audyt finansowy jest badaniem sprawozdania finansowego. Jako zestaw procedur i testów ma za zadanie określenie czy na przykład wartość sprzedaży, poziom zobowiązań czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone. Audyt operacyjny definiowany jest, jako badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności operacji. Do zakresu audytu operacyjnego należy ocena efektywności zarządzania, czyli sposobu w jakim kierownictwo jednostki planuje swoje działanie, a następnie kontroluje realizację planów. Audyt operacyjny ma na celu przede wszystkim optymalizację operacji przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, w celu wykorzystania potencjału organizacji. Audyt informatyczny jest natomiast procesem zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwe chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągnięte są cele operacyjne i kontrole, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki są korygowane również na czas.

Audyt zewnętrzny w przedsiębiorstwie

Audyt zewnętrzny, zwany również audytem certyfikującym przeprowadzony jest w firmach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i procedur. Jako, iż audyt zewnętrzny jest to badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od badanej jednostki, biegli rewidenci dokonują oceny zgodności realizacji projektu z jego założenia. Zespół audytowy sprawdza między innymi poprawność sposoby rekrutacji uczestników projektu, pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, bada zgodność danych. Co więcej biegły ocenia poprawność udzielania zamówień publicznych, sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Wynikiem prac audytorskich jest opracowanie i przekazanie zleceniodawcy opinii, raportu bądź certyfikatu, który w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawia ustalenia audytu.
Technikami stosowanymi podczas realizacji audytu zewnętrznego są przeglądy analityczne, szczegółowe badania poszczególnych dokumentów, sprawozdań oraz jednostkowych sald lub grup operacji gospodarczych wykazanych w księgach lub w raportach. Dodatkowo audytorzy stosują testy na sokolniczość stwierdzenia takich składowych jak istnienie, kompletność, sprawowanie kontroli, prawidłowość wyceny, prawidłowość ujęcia księgowego.
Wniosek o przeprowadzenie audytu zewnętrzne składa przedsiębiorstwo, które pragnie podbudować swoją renomę i ugruntować pozycję na rynku oraz uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością. Taki certyfikat pozwala na stwierdzenie, w wyniku którego instytucja niezależna od organizacji, dostawczy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. Proces wdrażania norm można podzielić na kilka etapów: podjęcie decyzji o poddaniu się certyfikacji w momencie rozwoju organizacji, przygotowanie się do wprowadzenia normy ISO, wybór odpowiedniej jednostki certyfikującej, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, podpisanie umowy z firmą certyfikującą, następnie dopiero poddanie się audytowi zewnętrznemu, który zobowiązuje firmę do naprawy drobnych uchyleń w określonym czasie.

Audyt finansowy oferowany przez doradców biznesowych

Audyt finansowy będący badaniem sprawozdania finansowego oferowany jest przez firmy doradcze. Metodologia badania zakłada identyfikowanie ryzyka zgodnie z najnowszymi zmianami w dziedzinie finansów i rachunkowości firm. Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują najczęściej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP oraz innymi standardami lokalnymi, wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek, konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych, badania zgodnie ze standardami US GAAS i standardami rewizji finansowej określonymi przez Radę Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych, certyfikację systemu kontroli wewnętrznej, przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów US GAAP oraz innych standardów rachunkowości, doradztwo w zakresie raportowania finansowego, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej, finansowe badania due diligence oraz szkolenia.
Główną rolą audytora finansowego jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuacje majątkową i finansową firmy. Badanie takie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu księgowych i podatkowych problemów, ocenę efektywności i kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności. Badanie sprawozdań finansowych jest prowadzone w oparciu o opracowaną przez firmy doradcze dokumentację badania sprawozdań finansowych, obejmującą wstępny etap badania, analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej oraz badanie zasadnicze wraz z wnioskami z badania do opracowania raportu i opinii z badania. Audyt winien być przeprowadzony sprawnie i rzetelnie zgodnie z ustawą o rachunkowości, MSR oraz MSSF.

Fuzje i przejęcia w doradztwie finansowym i podatkowym

Fuzje i przejęcia w doradztwie wiążą się przede wszystkim z optymalizacją na rzecz klientów warunków finansowych, prawnych oraz terminu realizacji transakcji. Zespoły doradców zajmujących się fuzjami i przejęciami specjalizują się w analizie i planowaniu podatkowym w zakresie restrukturyzacji prawnej przedsiębiorstw, w tym w budowaniu transakcji połączeń, przejęć, reorganizacji, zbycia i refinansowania. Zadaniem specjalistów jest minimalizowanie ryzyka z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej efektywności podatkowej dokonywanych transakcji.
W ramach doradztwa finansowego przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozmaitych usług, taki jak identyfikacja celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowe i podatkowe aspektów transakcji, efektywne zarządzenie procesem transakcyjnym (w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego), wparcie przy negocjacjach, kontakt z organami nadzoru czy doradztwo post-transakcyjne. W przypadku doradztwa podatkowego, usługi sprowadzają się do szczegółowych analiz podatkowych poszczególnych transakcji wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia, analizy ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową wraz z oceną jego poziomu oraz możliwościami jego ograniczenia, planowaniem krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywaniem ich efektywności podatkowej, kształtowaniem struktury transakcji w celu zwiększenia jej podatkowej efektywności, przeprowadzaniem podatkowego badania poprzedzającego transakcję w celu identyfikacji i wyceny ryzyka podatkowego istniejącego w przejmowanym podmiocie. Dodatkowo firmy doradcze oferują monitorowanie aspektów podatkowych przejmowanego podmiotu w czasie przeprowadzania transakcji w celu ograniczenia ryzyk podatkowych mogących obniżyć jego wartość oraz stworzenia efektywnej struktury podatkowej podmiotu, jak również przygotowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji w uzgodnionym zakresie. Rozmaite usługi obejmują różne zagadnienia, w tym głównie pomoc przy poszczególnych transakcjach (przygotowanie, zarządzanie, koordynacja procesów restrukturyzacji).

Doradztwo podatkowe dla pracodawców

Zespoły doradztwa dla pracodawców specjalizują się w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych- prawo krajowe i międzynarodowe, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców. Korzystający z usług doradców podatkowych pracodawcy otrzymują pomoc w wyborze najkorzystniejszych metod opodatkowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń, przygotowaniu i wdrażaniu planów motywacyjnych, dopełnianiu formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy.
Usługi doradcze to przede wszystkim przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS, rocznych zeznań podatkowych oraz pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS, optymalizacja podatkowa w zakresie ubezpieczeń społecznych, opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad korzystania przez pracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę, przygotowywanie i pomoc we wdrażaniu planów motywowania pracowników, planowanie struktur delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz obsługa w zakresie rozliczeń podatkowych, doradztwo w zakresie planowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników oraz członków kadry kierowniczej. Dodatkowo w ramach doradztwa podatkowego pracownicy mogą skorzystać z projektowania i wdrażania struktur umożliwiających zwiększenie wartości netto wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, obniżenia opodatkowania dochodów członków zarządu i menedżerów, przygotowywania i wdrażania pracowniczych planów akcyjnych, wsparcia w procesie uzyskiwania poświadczenia formularzy potwierdzających podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.
Doradztwo podatkowe prócz usług przeznaczonych dla samych pracodawców, obejmuje również pomoc związaną z akcyzami, cenami transferowymi, cłem, dotacjami i ulgami inwestycyjnym, międzynarodowym prawem podatkowym, podatkiem od nieruchomości, podatkiem odroczonym, podatkowymi aspektami fuzji i przejęć, podatkiem VAT, a także zarządzaniem ryzykiem podatkowym.

Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców

Doradztwo biznesowe ma za zadanie pomoc w usprawnieniu działalności, poprzez dostosowanie firmy do wymogów prawnych i światowych wzorców. Przedsiębiorcy korzystający z usług doradców biznesowych mogą poprawić sytuację ekonomiczną w swojej firmie. W ramach doradztwa biznesowego oferowane są usługi doradztwa finansowego, doradztwa podatkowego i doradztwa inwestycyjnego.
Doradztwo finansowe łączy w sobie usługi obejmujące zagadnienia fuzji i przejęć, wsparcia w transakcjach, wyceny, modelowania finansowego, doradztwa w zakresie nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej. Doradztwo finansowe dla firm ma na celu wypracowanie indywidualnej i optymalnej koncepcji oferty publicznej, uwzględniającej specyfikę działalności oraz planowanej oferty, a także wymagania rynku kapitałowego i inwestorów. Doradztwo podatkowe obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej skupia się przede wszystkim na usługach związanych z akcyzą, cenami transferowymi, cłem i certyfikatami AEO, dotacjami i ulgami inwestycyjnymi, doradztwie dla pracodawców, Międzynarodowym prawie podatkowym, podatku od nieruchomości, podatku odroczonym, podatku od nieruchomości, podatkowych aspektach fuzji i przejęć, zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Doradztwo inwestycyjne to usługa dotycząca rekomendacji związanej z kupnem, sprzedażą, subskrypcją, wymianą, wykonaniem lub wykupem określonych instrumentów finansowych bądź też powstrzymaniem od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.
Doradztwo biznesowe to szereg rozmaitych usług. Firmy doradcze oferujące doradztwo biznesowe skupiają się na opracowaniach strategii rozwoju firmy, projektach restrukturyzacyjnych, analizach, biznes planach, memorandum informacyjnym, poszukiwaniu inwestorów, wycenie udziału/akcji, wycenie metodą majątkową, wycenie metodą dochodową, wycenie wartości niematerialnych, wycenie przedsiębiorców, badaniu spółki, operatach szacunkowych czy szkoleniach. Korzystający z usług doradców biznesowych przedsiębiorcy mogą zdecydowanie poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań. Tym samym mogą poznać łatwiejsze i szybsze metody rozwiązywania problemów ekonomicznych we własnej firmie.